Regulamin Serwisu kup-logo.pl

Aby korzystać ze wszystkich świadczonych przez serwis kup-logo.pl usług, konieczne je zaakceptowanie w całości niniejszego regulaminu.

Serwis internetowy kup-logo.pl (określany w dalszej części regulaminu nazwą „Serwis”) świadczy Użytkownikom usługi prezentowania autorskich projektów graficznych, umożliwia zapoznawanie się z projektami innych autorów, a także zapewnia możliwość kupowanie praw do projektów opublikowanych w Serwisie. Każda z wyżej wymienionych usług świadczona jest w zgodzie z obowiązującymi przepisami prawa polskiego, a także niniejszym regulaminem.

 

§1 Definicje

 1. Użytkownik – tą nazwą określana jest osoba fizyczna, osoba prawna albo jakakolwiek jednostka organizacyjna nie mająca osobowości prawnej, korzystająca z usług Serwisu.
 2. Konto Użytkownika – konto zarejestrowane w Serwisie przez Użytkownika, w zgodzie z tym Regulaminem.
 3. Korzystanie lub używanie – używanie, kopiowanie, dystrybuowanie i rozpowszechnianie, wprowadzanie zmian, modyfikacji i przeróbek, tłumaczenia, wykonywanie, dorabianie, a także wszystkie inne czynności podejmowane mające związek z Serwisem.
 4. Konkurs – przygotowany przez Użytkownika zarejestrowanego, przy pomocy Serwisu, konkurs na pracę graficzną (projekt). Każdy konkurs winien być zorganizowany w oparciu o Regulamin.
 5. Organizator – Użytkownik posiadający Konto Użytkownika, odpowiedzialny za zorganizowanie konkursu na pracę graficzną (projekt), za pomocą Serwisu.
 6. Podmiot trzeci – tą nazwą określana jest osoba fizyczna, osoba prawna albo jakakolwiek jednostka organizacyjna nie mająca osobowości prawnej. Podmiot trzeci nie jest również Użytkownikiem Serwisu.
 7. Regulamin – zbiór prawa, reguł i obowiązków, które Użytkownik jest zobowiązany do całościowego zaakceptowania, jeżeli zamierza korzystać z usług Serwisu. W Regulaminie zawarte są wszystkie wzajemne zobowiązania pomiędzy Użytkownikiem a Właścicielem Serwisu, dotyczące użytkowania Serwisu.
 8. Rejestracja – utworzenie przez Użytkownika Konta w Serwisie w procesie bezbłędnego uzupełnianie danymi formularza rejestracyjnego, udostępnionego na stronie internetowej Serwisu.
 9. Serwis – kompletne środowisko (oprogramowanie i kod źródłowy) oraz zawartość merytoryczna (teksty i zdjęcia) serwisu internetowego kup-logo.pl, obejmująca wszystkie uaktualnienia oraz uzupełnienia.
 10. Właściciel Serwisu: Dm intermedia, ul. Legionów Polskich 27, 32-700 Bochnia,
  NIP: 899-001-48-08, REGON: 851782274.

Wyrażenia określone liczbą pojedynczą, dotyczą także wyrażeń określanych liczbą mnogą i odwrotnie. Wszystkie określenia wyrażone w jednym rodzaju gramatycznym, dotyczą również pozostałych rodzajów gramatycznych tego samego określenia.

§2 Postanowienia ogólne

 1. Korzystanie z usług Serwisu poprzez Użytkownika jest możliwe jedynie na podstawie określonych w niniejszym Regulaminie warunków. Przed rozpoczęciem korzystania z usług Serwisu, Regulamin musi zostać wcześniej zaakceptowany przez Użytkownika. Wszystkie postanowienia zawarte w Regulaminie są w zgodzie z przepisami prawa obowiązującymi na dzień dzisiejszy.
 2. Serwis może być wykorzystywany przez Użytkownika jedynie do niekomercyjnych celów. Ewentualne wyjątki od tej reguły będą określone w niniejszym Regulaminie.

§3 Oświadczenia Użytkownika

Użytkownik Akceptując niniejszy Regulamin potwierdza, że:

 1. Dysponuje pełnymi prawami do podejmowania czynności prawnych.
 2. Akceptuje otrzymywanie materiałów promocyjnych i marketingowych związanych z działalnością Serwisu. Materiały będą dostarczane drogą elektroniczną, w postaci wiadomości e-mail (newslettera), na adres poczty elektronicznej Użytkownika.
 3. Podaje prawdziwe i prawidłowe dane osobowe. Użytkownik ponosi pełną odpowiedzialność za prawdziwość i prawidłowość tych danych. W przypadku podania nieprawdziwych, nieprawidłowych lub w inny sposób budzących wątpliwości danych, Właściciel Serwisu zastrzega sobie prawo do usunięcia konta Użytkownika.
 4. Wypełnił formularz rejestracyjny swoimi prawdziwymi danymi osobowymi. Pełna odpowiedzialność za podanie nieprawdziwych danych spoczywa tylko i wyłącznie na Użytkowniku. W momencie, w którym Właściciel Serwisu uzyska podejrzenia lub wątpliwości, że Użytkownik posłużył się nieprawdziwymi danymi do zarejestrowania swojego Konta Użytkownika, ma prawo usunąć Konto bez ostrzeżenia i wcześniejszego informowania.

§4 Płatność

 1. Wszystkie usługi płatności świadczone w Serwisie obsługuje dostawca systemu płatności online, spółka Krajowy Integrator Spółka Akcyjna, ul. Św. Marcina 73/6, 61-808 Poznań (Transferuj.pl), KRS: 0000412357
 2. Serwis obsługuje wyłącznie płatności online w postaci przelewów bankowych
 3. Instrukcja realizacji płatności została opublikowana w Serwisie. Użytkownik zobowiązany jest do postępowania zgodnie z nią.

§5 Odsprzedawanie projektów graficznych

 1. Sprzedaż autorskich projektów może być wykonywana wyłącznie przez Użytkowników posiadających Konto Użytkownika oraz dysponujących prawami do projektów graficznych stanowiących obiekt sprzedaży. Użytkownik chcący sprzedać projekt graficzny potwierdza tym samym znajomość treści i przestrzeganie ustawy z dnia 4 lutego 1994 roku o prawie autorskim i prawach pokrewnych (Dz. U. 1994 nr 24 poz. 83).
 2. Serwis nie pobiera od Użytkownika opłat za wystawianie projektów graficznych na sprzedaż.
 3. Serwis nie posiada limitu ilościowego dla projektów graficznych, wystawianych na sprzedaż przez jednego Użytkownika.
 4. Właściciel Serwisu pobiera 30% prowizję od każdego projektu graficznego, który został sprzedany.
 5. Serwis umożliwia Użytkownikom negocjowanie ceny kupna-sprzedaży wybranego projektu.
 6. Użytkownik, który dokonał sprzedaży swojego projektu, zobligowany jest do bezpłatnego wykonania w nim niewielkich poprawek – zmiany koloru, kroju czcionki, itp. - w porozumieniu z Kupującym i przekazanie oświadczenia o przekazaniu praw autorskich pocztą na adres Właściciela Serwisu.
 7. Wystawiając projekt na sprzedaż, Użytkownik tym samym poświadcza że posiada pełne lub wyłączne prawa autorskie względem zarobkowego wykorzystania tego projektu, a także że projekt jest efektem jego osobistej pracy. Użytkownik nie posiadający wyżej wymienionych uprawnień, ponosi pełną odpowiedzialność odszkodowawczą, której poniesienia może się domagać Kupujący i Właściciel Serwisu.
 8. W przypadku kiedy Użytkownik nie posiada praw autorskich, zezwalających mu na wystawienie projektu graficznego na sprzedaż, zobowiązuje się do ich uzyskania od osoby będącej w ich posiadaniu. Zdobycie uprawnień do dysponowania prawami autorskimi dla wybranego projektu winno być udokumentowane w postaci pisemnej, np. umowy. Sprzedający zobowiązuje się przedstawić ten dokument Kupującemu. W przypadku niewywiązania się z tych obowiązków, Kupujący może domagać się od Sprzedającego poniesienia odpowiedzialności odszkodowawczej.
 9. W chwili sprzedaży projektu graficznego, kupujący Użytkownik bez dodatkowej opłaty uzyskuje pełne majątkowe prawa autorskie do nabytego projektu. Prawa te mogą być wykorzystywane poprzez dowolną i swobodą eksploatację projektu, również w Internecie, a w szczególności:
 1. możliwość używania całego lub fragmentów zakupionego projektu, a także jego / ichz pozostałymi treściami;
 2. odtwarzania, rozpowszechniania i duplikowania projektu graficznego w dowolnej technologii – m.in. poligrafia, reprografia, zapis cyfrowy i magnetyczny; a także dalsza odsprzedaż, wypożyczenie, wynajem w postaci oryginalnej lub kopii w dowolnej liczbie egzemplarzy;
 3. wykonywania na forum publicznym, emitowania, wyświetlania, nadawania, reemitowania, oraz rozpowszechniania w takiej formie, która każdemu, w dowolnym miejscu i dowolnym czasie zezwala na swobodny i nieograniczony dostęp;
 4. publikowania, wykorzystywania, zarządzana i dystrybucji;
 5. wprowadzania dowolnych modyfikacji, zmian oraz dostosowywaniu projektu w zależności do własnych potrzeb i oczekiwań, a także wykorzystywanie oryginalnych i zmodyfikowanym projektów w sposób autonomiczny, bez jakichkolwiek ograniczeń.

Uzyskanie wyżej wymienionych praw do zakupionego projektu możliwe jest dopiero po uregulowaniu wobec Sprzedającego całego wynagrodzenia za projekt.

 

§6 Własność intelektualna oraz prawa autorskie

 1. Cała zawartość, kod źródłowy, koncepcja graficzna Serwisu, a także pozostałe zawarte w nim elementy, nie będące opublikowanymi przez Użytkowników, są własnością intelektualną Właściciela Serwisu. Tylko Właściciel Serwisu dysponuje prawem do zarządzania i korzystania z nich.
 2. Właściciel Serwisu zabrania Użytkownikom i Podmiotom Trzecim wykorzystywania treści Serwisu pozostających jego własnością, bez udzielenia jednoznacznej i pisemnej zgody na to. Powyższy zakaz jest zgodny z obowiązującymi przepisami prawa autorskiego i prawach pokrewnych. Jego złamanie skutkuje powstaniem odpowiedzialności odszkodowawczej ze strony Użytkownika lub Podmiotu Trzeciego. Podstawą tej odpowiedzialności są przepisy ustawy o prawach autorskich, prawach do własności intelektualnej, a także przepisy Kodeksu Cywilnego oraz pozostałe przepisy obowiązującego prawa polskiego.  
 3. Użytkownik lub Podmiot Trzeci, umieszczający w Serwisie treści, oświadcza że posiada pełne prawa do ich wykorzystywania w zakresie oraz formie, w której tego dokonał. Ryzyko poniesienia odpowiedzialności, wynikające z nieposiadania praw do dysponowania i publikowania treści w takiej postaci, dotyczy wyłącznie Użytkownika lub Podmiotu Trzeciego - Właściciel Serwisu jest z niej wyłączony.
 4. Właściciel Serwisu otrzymuje od Użytkownika licencję na bezpłatne, nieograniczone czasem i terytorium wykorzystywanie opublikowanych w Serwisie treści na wszystkie sposoby eksploatacji, również w Internecie, a szczególnie:
 1. używanie całych treści lub ich fragmentów, a także możliwość ich zestawiania z treściami innego rodzaju i źródła;
 2. publikowania ich w należącej do Serwisu bazie danych;
 3. odtwarzania, rozpowszechniania i duplikowania projektu graficznego w dowolnej technologii – m.in. poligrafia, reprografia, zapis cyfrowy i magnetyczny; a także dalsza odsprzedaż, wypożyczenie, wynajem w postaci oryginalnej lub kopii w dowolnej liczbie egzemplarzy;
 4. wykonywania na forum publicznym, emitowania, wyświetlania, nadawania, reemitowania, oraz rozpowszechniania w takiej formie, która każdemu, w dowolnym miejscu i dowolnym czasie zezwala na swobodny i nieograniczony dostęp;

§7 Bezpieczeństwo ogólne

W celu zapewnienia przez Serwis bezpieczeństwa wszystkim Użytkownikom, Użytkownik akceptujący Regulamin, bez względu na planowany związek i korzystanie z usług oferowanych przez Serwis oraz w związku z samym Serwisem, zobowiązuje się do przestrzegania następujących postanowień:

 1. Użytkownik nie będzie wykorzystywał Serwisu do wysyłania innym Użytkownikom wiadomości o charakterze informacji handlowych, w tym również niechcianych wiadomości – spam, itp.
 2. Nie brania udziału, nie organizowania, nie przewodzenia, a także nie angażowania się w inny sposób w działania noszące znamiona nieuczciwej konkurencji, zgodnie z ustawą z dnia 16 kwietnia 1993 roku o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji (Dz.U.03.153.1503 j.t.).
 3. Kontaktowania się z pozostałymi Użytkownikami Serwisu, wyłącznie przy pomocy funkcji i mechanizmów wymiany wiadomości, udostępnionych w ramach Serwisu i Konta Użytkownika.
 4. Nie podejmowania prób uzyskania lub wyłudzenia danych dostępowych od innych Użytkowników, w celu zalogowania się do ich Konta Użytkownika i przejęcia nad nim kontroli, modyfikacji lub innych czynności, do których nie jest się uprawnionym.
 5. Nie gromadzenia danych na temat pozostałych Użytkowników, w szczególności przy użyciu stworzonego do tego celu oprogramowania.
 6. Nie publikowania na stronach Serwisu, a także nie rozpowszechniania treści łamiących prawo – faszystowskich, nazistowskich, nakłaniających i zachęcających do popełnienia przestępstwa, grożących jego popełnieniem, a także pozostałych zabronionych przez przepisy prawa polskiego.
 7. Nie pozyskiwania i gromadzenia jakichkolwiek danych osobowych będących w związku z korzystaniem z usług Serwisu. Szczególnie dotyczy to danych osobowych pozostałych Użytkowników Serwisu.
 8. Nie uruchamiania, korzystania, tworzenia i rozpowszechniania jakiegokolwiek oprogramowania oraz innych działań, mających lub mogących mieć wpływ na nieprawidłowe działanie Serwisu.
 9. Nie podżegania i namawiania innych Użytkowników oraz Osób Trzecich do łamania Regulaminu.
 10. Ponoszenia pełnej odpowiedzialności w stosunku do opublikowanych przez siebie w Serwisie materiałów, a także tych zaproponowanych do opublikowania.
 11. Informowania Właściciela Serwisu na temat wszystkich naruszonych przepisów bezpieczeństwa, a także korzystaniu z jego Konta Użytkownika przez kogoś innego niż on sam. Użytkownik zobowiązuje się również do informowania o wszystkich podejrzeniach i przypuszczeniach dotyczących możliwego działania na niekorzyść Serwisu i Właściciela Serwisu.
 12. Do łamania prawa za pomocą usług oferowanych przez Serwis, a także do nie posługiwania się w tych celach wzorami przemysłowymi, znakami towarowymi, patentami oraz pozostałymi prawami wynikającymi z prawa autorskiego, prawa własności intelektualnej, prawa znaków towarowych, prawa własności przemysłowej, prawa patentowego oraz pozostałych przepisów prawa obowiązujących na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej.

§8 Administracja danymi osobowymi

1.Informacje i dane osobowe zgromadzone w związku z funkcjonowaniem Serwisu są

zarządzane, administrowane i przetwarzane przez Dm intermedia, ul. Legionów Polskich 27, 32-700 Bochnia,
NIP: 899-001-48-08, REGON: 851782274.

2.Dane osobowe są gromadzone i przetwarzane w celach świadczenia usług Serwisu iwystawienia odpowiednich dokumentów księgowych oraz przyspieszenia kontaktu z Użytkownikami Serwisu, jak również w celach wskazanych poniżej.

3.Dane osobowe są podawane przez Użytkowników dobrowolnie i świadomie.

Właściciel Serwisu ogranicza zbieranie i wykorzystanie informacji o Użytkownikach do niezbędnego minimum, wymaganego do świadczenia usług Serwisu nanajwyższym poziomie. Dane Użytkowników nie są udostępniane w żaden inny sposób,niż to wynika z celu Serwisu oraz zakresu udzielonej zgody i oświadczeń. Przekazanie takiej informacji następuje wyłącznie na żądanie uprawnionych do tego organów i podmiotów, w szczególności po przedstawieniu stosownych dokumentów

potwierdzających potrzebę posiadania tych danych. Właściciel Serwisu nie przekazuje danych lub zbioru danych – w tym danych osobowych, osobom trzecim,bez wyrażonej w postaci jawnej zgody osób przekazujących te dane.

4.Właściciel Serwisu oświadcza, że przetwarza dane osobowe Użytkowników zgodnie z przepisami Ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych.

(Dz.U.1997, nr 133, poz. 883 z późn. zm.), oraz że stosuje środki techniczne i organizacyjne zapewniające ochronę przetwarzanych danych odpowiednią do zagrożeń oraz kategorii danych objętych ochroną, a w szczególności zabezpiecza

dane osobowe Użytkowników przed udostępnieniem ich osobom nieupoważnionym,utratą czy uszkodzeniem.

5.Użytkownik ma bezwarunkowe prawo do:

żądania uzupełnienia, uaktualnienia,

sprostowania danych osobowych, czasowego lub stałego wstrzymania ich

przetwarzania lub ich usunięcia, jeżeli są one niekompletne, nieaktualne,

nieprawdziwe lub zostały zebrane z naruszeniem prawa albo są już zbędne do

realizacji celu, dla którego zostały zebrane

6.Użytkownik przyjmuje do wiadomości, że zgodnie z przepisem art. 23 ust. 1 pkt 5 w zw. z art. 23 ust. 4 Ustawy o ochronie danych osobowych, Właściciel Serwisu uprawniony jest w zakresie, w jakim nie narusza przepisów powyższej ustawy, do przetwarzania danych osobowych Użytkowników w celu marketingu bezpośredniego własnych produktów lub świadczonych przez siebie usług oraz dochodzenia roszczeń z tytułu prowadzonej działalności gospodarczej.

7.Użytkownik ma prawo do:

a)wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania jego danych w przypadkach,

wymienionych ww. Ustawie, gdy administrator danych będzie zamierzał je

przetwarzać w celach marketingowych lub wobec

przekazywania danych

osobowych Użytkownika innemu administratorowi danych;

b)wniesienia, w przypadkach wymienionych w art. 23 ust. 1 pkt 4 i 5 ww. Ustawy,

pisemnego, umotywowanego żądania zaprzestania przetwarzania jego danych ze

względu na jego szczególną sytuację.

8.Serwis może zawierać odnośniki pozwalające odwiedzać inne strony internetowe, np. sieci społecznościowe. Jeżeli link taki zostanie użyty do opuszczenia Serwisu, to jednocześnie należy zaakceptować fakt, iż Właściciel Serwisu nie ma żadnej kontroli nad zawartością stron zewnętrznych. Zatem, nie może i nie jest odpowiedzialny za ochronę prywatności i danych osobowych podczas odwiedzania stron zewnętrznych.

Strony te posiadają własne zasady (polityki) prywatności, z którymi należy się zapoznać.

§9 Uprawnienia Właściciela

Właściciel Serwisu gwarantuje sobie prawo do:

 1. Trwałego i natychmiastowego usuwania z Serwisu danych i treści przesłanych przez Użytkownika, jeśli nie będą one zgodne z niniejszym, zaakceptowanym Regulaminem albo niezgodne z aktualnie obowiązującymi przepisami prawa.
 2. Selekcjonowania i moderowania treści publikowanych przez Użytkownika, oraz tych zaproponowanych do opublikowania, bez uzasadniania i o każdym czasie.
 3. Wykorzystywania treści opublikowanych przez Użytkowników, pełną nazwą Serwisu, opisem funkcji i działania, elementami szaty graficznej, a także pozostałymi rozpoznawalnymi elementami Serwisu w celu jego promocji i reklamy. Prawa zawarte w niniejszym postanowieniu obejmują również możliwość publikowania w celach promocyjnych i reklamowych wyżej wymienionych danych w reklamie prasowej, stosowania ich w trakcie trwania kampanii reklamowych wewnątrz Serwisu, a także globalnej sieci Internet i pozostałych mediach bez wyjątków.
 4. Emitowania własnych reklam w Serwisie.
 5. Bezzwłocznego usuwania z Serwisu dowolnych treści publikowanych przez Użytkowników, bez podawania uzasadnień, o dowolnym czasie i z dowolnej przyczyny.
 6. Zawieszenia lub czasowego rezygnacji świadczenia za pomocą Serwisu usług oraz wprowadzania zmian do regulaminu – bez podawania przyczyn, udzielania uzasadnień, w dowolnym czasie.
 7. Całkowitego zrezygnowania z usług świadczonych przy pomocy Serwisu - bez podawania przyczyn, udzielania uzasadnień, w dowolnym czasie i w dowolnym zakresie.
 8. Zamykania, blokowania i ograniczania dostępności do Konta Użytkownika w dowolnej chwili, bez wcześniejszego powiadamiania Użytkownika o tym zamiarze, jeśli Konto zostało założone i wykorzystywane wbrew niniejszemu Regulaminowi albo z każdej innej przyczyny.
 9. Ograniczeniu lub całkowitemu odebraniu Użytkownikowi możliwości korzystania z usług Serwisu, jeżeli Właściciel Serwisu dopatrzył się w jego postępowaniu znamion naruszania prawa, lub działania na niekorzyść innych Użytkowników, Osób Trzecich i pozostałych podmiotów. Przykład: naruszenie dobrego imienia firmy, nieuprawione posługiwanie się znakami towarowymi itp. Właściciel Serwisu może korzystać z tego prawa we wszystkich innych sytuacjach, bez podawania przyczyn i informowania o tym Użytkownika.

§10 Uprawnienia Użytkowników

Użytkownik ma prawo do:

 1. Założenia i posługiwania się indywidualnym Kontem Użytkownika w Serwisie.
 2. Dostępu i modyfikacji wprowadzonych danych osobowych w dowolnym momencie.
 3. Kontaktu z Właściciel Serwisu za pomocą formularza kontaktowego, w każdej sprawie dotyczącej działalności Serwisu i korzystania z jego usług.
 4. Sprzedaży oraz wystawiania na sprzedaż swoich autorskich projektów graficznych.
 5. Dysponowania i zarządzania stworzonymi przez siebie i opublikowanymi projektami graficznymi.
 6. Zrezygnowania w dowolnym czasie z korzystania z usług Serwisu, a także usunięcia swojego indywidualnego Konta Użytkownika.

§11 Reklamacje

 1. Każdy Użytkownik ma prawo do odwołania się od dotyczącej go decyzji Właściciela Serwisu. Prawo reklamacji przysługuje również wtedy, gdy Użytkownik ma wątpliwości i podejrzenia czy Serwis prowadzi swoją działalność w zgodzie z Regulaminem lub przypuszczenia nieprzestrzegania przez Serwis zawartych w Regulaminie postanowień. Reklamacja powinna zawierać dokładny opis oraz wyjaśnienie stanu faktycznego konkretnej sytuacji.
 2. Reklamacje w formie pisemnej należy dostarczyć do siedziby Właściciela Serwisu lub drogą elektroniczną, wysyłając e-mail na adres Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie obsługi JavaScript. .
 3. Reklamacje powinny być zgłoszone nie później niż w ciągu 7 dni od powstania zdarzenia, które jest podstawą procedury reklamacyjnej. Zgłoszenie reklamacji po upływie tego terminu nie wszczyna procedury, a sama reklamacja nie będzie skierowana do rozpoznania.
 4. Użytkownik, którego reklamacja została rozpatrzona, w ciągu 7 dni zostanie poinformowany o stanowisku zajętym przez Właściciela Serwisu, otrzyma również uzasadnienie tego stanowiska. Informacja zostanie wysłana pocztą elektroniczną. W przypadku bardziej skomplikowanych postępowań reklamacyjnych, podany czas może zostać wydłużony.
 5. Raz rozpatrzone reklamacje nie zostaną ponownie rozpatrywane.

§12 Postanowienia końcowe

 

 1. Wszystkie roszczenia oraz spory powstałe w wyniku korzystania z usług świadczonych przez Serwis, zostaną poddane wyjaśnieniu w sądzie właściwym miejscowo dla siedziby Właściciela.
 2. Prawo polskie jest obowiązującym prawem dla zagadnień poruszonych w Regulaminie
 3. Regulamin może być zmieniony przez Właściciela w dowolnym czasie i z dowolnego powodu.
 4. Zarejestrowani Użytkownicy mają obowiązek zabezpieczenia swojego hasła przed nieautoryzowanym użyciem przez osoby nieuprawnione. Wyłączną odpowiedzialność za używanie konta, ewentualne tego skutki, w tym skutki niewystarczającej ochrony hasła do konta i umożliwienie dostępu do niego osobom trzecim, ponosi tylko Użytkownik.
 5. Właściciel nie udziela Użytkownikom gwarancji nieustannie poprawnego i bezbłędnego funkcjonowania Serwisu we wszystkich zakresach.
 6. Możliwe szkody powstałe wskutek usterek, błędów, awarii i niepoprawnego działania Serwisu nie obarczają odpowiedzialnością Właściciela Serwisu.
 7. Właściciel Serwisu nie gwarantuje usłudze ciągłego dostępu do sieci oraz nieprzerwanie wysokich usług. Właściciel nie odpowiadanie odpowiada również za potencjalne straty i szkody, będące efektem błędów, usterek oraz braku dostępu Użytkownika do Internetu w czasie korzystania z usług oferowanych przez Serwis. W szczególności dotyczy to wszystkich sytuacji powstałym z działania siły wyższej, czasowym brakiem dostępu do energii elektrycznej, kataklizmami, uszkodzeniami sieci energetycznych i przesyłowych, konfliktami politycznymi i działaniami       wojennymi, a także uszkodzeniami sprzętu komputerowego odpowiedzialnego za obsługiwanie właściwego działania Serwisu itp.
 8. Niniejszym Regulamin zaczyna obowiązywać Użytkownika w chwili wyrażenia oświadczenia o jego akceptacji, rozpoczęciu korzystania z usług oferowanych przez Serwis, oraz umieszczeniu tej zgody w bazie danych Serwisu. Wyrażenie woli odbywa się poprzez stronę internetową Serwisu, na której umieszczono odnośnik do niniejszego regulaminu.
 9. Wszystkie zawarte w Regulaminie postanowienia winny być interpretowanie w zgodzie z zamiarem Właściciela Serwisu, odpowiedzialnego za przygotowanie Regulaminu.
 10. Treści opublikowane na stronach Serwisu nie są ofertą handlową, ani też informacją handlową w rozumieniu obowiązujących przepisów prawa.
 11. Prawo redagowania zawartości znajdującej się w Serwisie przysługuje tylko Właścicielowi Serwisu. Przysługujące prawo obejmuje jednostronne, wykonywane w dowolnym czasie usuwanie i modyfikowanie treści i funkcjonalności Serwisu, w tym także ograniczenie lub odebranie Użytkownikowi możliwości korzystania z niego, całkowitego zawieszenia świadczonych przez Serwis usług, przeniesienia lub zbycia praw do Serwisu, a także podejmowania wszystkich dopuszczanych prawem działań związanych z Serwisem.
 12. Właścicielowi Serwisu przysługuje również prawo jednostronnego modyfikowania treści zasad określających korzystanie z usług Serwisu, a także wytycznych dotyczących wykorzystywania umieszczonych w Serwisie treści, bez potrzeby podawania przyczyn takich zmian. Właściciel Serwisu zobowiązuje się do bez zwłocznego poinformowania o wprowadzonych zmianach. Informacja ta pojawi się w Serwisie w widocznym miejscu. Ta zasada szczególnie obowiązuje w przypadku zmiany zasad odpłatności w korzystaniu z usług Serwisu. Użytkownik korzystający z Serwisu po opublikowaniu tych zmian, automatycznie potwierdza znajomość nowego Regulaminu wraz z jego zaakceptowaniem.
 13. Korzystanie z Serwisu, wszystkich jego funkcjonalności i opublikowanych na nim treści odbywa się tylko i wyłącznie na ryzyko Użytkownika.
 14. W przypadku gdy którekolwiek postanowienie zawarte w Regulaminie będzie niewykonalne, albo stanie się sprzeczne z obowiązującym prawem, nie zmienia to ważności i obowiązywania pozostałych postanowień.
 15. Wszystkie wewnętrzne postanowienia pomiędzy Użytkownikiem a Właścicielem Serwisu zostały zawarte w Regulaminie.
 16. Użytkownik, który zaakceptował Regulamin, oświadcza tym samym że dokładnie i w całości zapoznał się z jego wszystkimi postanowieniami, a także nie ma i nie zgłasza żadnych zastrzeżeń co do ich treści oraz formy, a także zobowiązuje się do przestrzegania wszystkich zawartych w Regulaminie postanowień.